Obchodní podmínky

Podpora a servis s.r.o

www.vyhodnelicence.cz
Všeobecné obchodní podmínky pro firmu Podpora a servis s.r.o.
IČ: 28640926, DIČ CZ28640926, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 764 04 Karviná - Ráj
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 36288 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

I. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vyhodnelicence.cz, který je provozován Podpora a servis s.r.o., IČ: 28640926, DIČ CZ28640926, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 734 01, Karviná-Ráj, zapsána v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě značkou C 36288. VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Podpora a servis s.r.o., IČ: 28640926, DIČ CZ28640926, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 734 01, Karviná-Ráj (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

II. Definice

Prodávající
1)    Podpora a servis s.r.o., IČ: 28640926, DIČ CZ28640926, se sídlem Mickiewiczova 1030/1, 734 01, Karviná-Ráj.
Kupující
1)  Kupujícím je spotřebitel.
2)  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
3)    Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále již jen VOP) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4)    Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
5)    Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupní smlouva
1)    Každá smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.vyhodnelicence.cz jejímž předmětem jsou softwarové licence.
Zpracování osobních údajů
1)    Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté prodávajícímu byly zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující svým svobodným rozhodnutím objednat, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, spotřebitel má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může spotřebitel kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána v souladu se zákonem a nebudou sdílena s aplikacemi třetích subjektů.
2)    Správce tímto informuje subjekt údajů (Kupující) a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že spotřebitel (subjekt údajů) má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese jakub@cieluch.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího. Kupní smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

III.  Objednávka a uzavření Smlouvy

1)    Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky.
2)    Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího (spotřebitelem) a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3)    Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

IV. Cena a způsob platby

1)    Nabídka ceny uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
2)    Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
3)    V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
4)    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
5)    Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 1. Platba předem bankovním převodem

V. Dodací lhůta a podmínky dodání

1)    Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů v ČR. V běžných případech je zboží expedováno do 1 pracovního dne. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
2)    Doručení zboží je zajištěno elektronicky zasláním licenčního kliče na uživatelem zadanou e-mailovou adresu.
3)    V případě, že Kupující zvolil variantu úhrady platby bankovním převodem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

VII.    Reklamační řád a ukončení smlouvy

1) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1)    Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
2)    Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
3)    Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
4)    Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
5)    Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
6)    Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
7)    V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
8)    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.9.2016 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Karviná 20.9.2016